Home » Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

 1. Reservatie
  Uw reservatie is definitief na online boeking of ter plaatse gemaakte reservatie.
 2. Ophalen van de scooter(s)
  De scooters gehuurd bij “Boalse Brommers” dienen afgehaald te worden bij Tabakshoekje te Kapelstraat 15; 2387 Baarle-Hertog. De verhuur kan pas aanvangen na ontvangst van alle verschuldigde bedragen. (huursom + waarborg) Bij afhaling krijgt u uitleg over het gebruik van de scooter en de nodige veiligheidsaspecten. Samen met de huurder worden er foto’s van de scooter gemaakt om de staat voorafgaand aan de verhuur vast te stellen.
 3. Legitimatie en leeftijd
  Om na te gaan dat u aan de voorwaarden voldoet om een scooter te kunnen huren dient de huurder te beschikken over een geldige identiteitskaart en rijbewijs. Hiervan wordt een kopie gemaakt voor vertrek. De bestuurder van de scooter moet ten minste 23 jaar oud zijn. Deze voorwaarde geldt niet voor de passagier.
 4. Brandstof
  Het voertuig wordt bij vertrek volgetankt afgeleverd en dient NIET volgetankt te worden teruggebracht. De brandstof is inbegrepen in de prijs. Onze scooters rijden op benzine 98.
 5. Waarborg
  De waarborg die betaald wordt per Vespa bedraagt €250. Bij vaststelling van schade bij het retourneren van de scooter(s) zal de volledige waarborg ingehouden worden. Na herstelling van de schade zal het restbedrag terugbetaald worden of moet de huurder de bijkomende kosten betalen indien de waarborg voor de geleden schade ontoereikend blijkt. Van de herstellingen worden u officiële facturen voorgelegd.
  Als de scooters geretourneerd worden in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode wordt de waarborg ter plaatse onmiddellijk terugbetaald.
 6. Verkeersregels
  Ons verhuurbedrijf bevindt zich in de Belgische enclavegemeente Baarle-Hertog (een stukje België in Nederland) waardoor u met uw voertuig zowel België als Nederland zal doorkruisen. U dient zich ten alle tijden aan de geldende verkeersregels van ieder land te houden. Men wordt geacht op een veilige en verantwoorde manier met de scooters om te gaan. Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden voorafgaand of tijdens het gebruik van het voertuig is verboden.
 7. Overtreding
  Boetes en minnelijke schikkingen die wij ontvangen en betrekking hebben op het door u gehuurde voertuig tijdens de door u gekozen huurperiode zullen op u verhaald worden. Wij zullen u een verzoek tot betaling sturen verhoogd met €15 administratiekosten. De betalingstermijn hiervoor bedraagt 7 dagen, nadien kunnen er extra kosten aangerekend worden.
 8. Pech
  In geval van pech verbindt de verhuurder zich ertoe het voertuig binnen de snelst mogelijke tijd te vervangen of te repareren.
 9. Laattijdigheid
  Bij laattijdig binnen brengen van de scooters geldt er een huurverlening van €25 per scooter per begonnen uur.
 10. Bruikleen
  Het is niet toegestaan de voertuigen uit te lenen of onder te verhuren.
 11. Goed weer garantie
  “Boalse Brommers” hanteert een goed weer garantie policy. (Onder goed weer wordt verstaan geen storm, hevige wind, langdurige regenval, sneeuw of vrieskou) Zowel huurder als verhuurder hebben hierbij het recht de boeking één dag op voorhand of de dag zelf te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum op basis van de voorspelde weersomstandigheden. De huurder dient deze aanvraag per e-mail te verzenden naar tabakshoekje@live.be.
  In geval van een annulatie door de verhuurder neemt deze met u contact op middels de door u achtergelaten contactgegevens.
  Indien de weersomstandigheden tijdens de huurperiode dermate verslechteren dat er een reëel risico ontstaat op beschadiging of onveilige situaties hebben zowel huurder als verhuurder het recht om de huurperiode vroegtijdig te beëindigen met pro rata restitutie van de verschuldigde huur voor de resterende uren van de huurperiode aan de huurder.
  Bij twijfel over de voorspelde weersomstandigheden is de inschatting hiervan door de verhuurder doorslaggevend en worden de weersomstandigheden afgewacht tot de dag van de verhuur.
 12. Ophaalkosten
  Indien het voertuig (en passagiers) door ons opgehaald moet worden op locatie door een fout die voortvloeit uit het niet naleven van de huurvoorwaarden worden alle gemaakte kosten hiervoor in rekening gebracht met een minimaal forfait van €150.
 13. Verzekering
  De scooters worden enkel verhuurd aan personen die ouder zijn dan 23 jaar en een vaste woonplaats hebben in België of Nederland. U dient minimaal 6 maanden in het bezit te zijn van een in België of Nederland geldig rijbewijs en dit mag de laatste 5 jaar niet zijn ingetrokken.
  Het voertuig is verzekerd voor schade aan derden met een franchise van €500.
  Eigen schade is niet gedekt! 
 14. Preventie diefstal
  De huurder verbindt zich ertoe het voertuig steeds vergrendeld achter te laten.
  Alle scooters beschikken over een stuurslot. Navigatiesystemen en helmen mogen niet onbewaakt achterblijven.
 15. Parkeren
  Parkeer de scooters steeds op een veilige plaats. Hou rekening met doorgaand verkeer en voetgangers. Vergrendel het voertuig. Je helm kan je meenemen of veilig opbergen onder het zadel.
 16. Schade
  Bij diefstal, verlies of volledige vernieling is de huurder aansprakelijk voor de totale en reële schade aan het voertuig en toebehoren met uitzondering van schade toegebracht door derden en die succesvol op hen verhaald kan worden.
 17. Correct gebruik
  De scooters zijn enkel geschikt voor het rijden op verharde wegen en op voor bromfietsen 45km/u toegelaten fietspaden. Herstel- en of reinigingskosten als gevolg van het bereiden van bospaden, zandwegen, kiezelpaden en dergelijk zijn ten laste van de huurder.
 18. Annulatie
  De reservatie kan om persoonlijke redenen verplaatst worden naar een andere datum tot één week vooraf aan de gehuurde periode. Hierbij kan op basis van beschikbaarheid een nieuwe datum gekozen worden in hetzelfde kalenderjaar van de eerder gemaakte reservatie. Bij laattijdige annulatie worden de betaalde voorschotten in rekening gebracht en wordt enkel de waarborg terugbetaald.
 19. Bevoegde rechtbank
  Bij een geschil is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.